موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

شماره حسابها

شماره حسابهای بانکی مؤسسه (جهت واریز وجوه نقدی)

بانک ملت جام: ۱۸  / ۱۹۱۷۷۲۹۴

بانک صادرات سپهر: ۰۱۰۲۲۴۶۹۵۶۰۰۳

شماره حسابهای شبای بانکی مؤسسه (جهت انتقال وجوه بین بانکی بصورت اینترنتی)

بانک ملت:  ۱۸ / ۶۸۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱۷۷۲۹۴ IR

بانک صادرات: ۵۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۲۴۶۹۵۶۰۰۳IR

شماره کارت بانکی مؤسسه (جهت انتقال وجوه بصورت کارت به کارت)

۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۲۷۴۶۲