موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

به امید ساخت سرپناهی برای بی پناهی

اعضا هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره جدید